എച്ച്.എസ്.അറ്റാച്ച്ഡ് എല്‍.പി,യു.പി മാത്രംവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പര്‍ (2015-16)

എച്ച്.എസ്.അറ്റാച്ച്ഡ് എല്‍.പി,യു.പി മാത്രം.വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പര്‍ (2015-16) തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത് ബി.ആര്‍.സിയില്‍ നിന്ന് 29.02.2016 02 pm മുതല്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും സീല്‍ (School& Designation ) കൊണ്ടുവ രേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s