എത്രയും വേഗം-ബി.ആര്‍.സി അറിയിപ്പ്

2011 മുതലുള്ള  ബി.പി.എല്‍ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തണം.ഗൂഗിള്‍ ഫോമിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്.ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s