08.03.2016 ന് തളിപ്പറമ്പ.ജി.എം.യു.പി സ്‌കൂളില്‍ വെച്ച് രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ അറബിക് അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഏകദിന പരിശീലനം നടത്തുന്നു.എല്ലാ അധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s