ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനം മാര്‍ച്ച് 21,22,23

യു.പി സ്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനം മാര്‍ച്ച് 21,22,23 തീയ്യതികളില്‍ ബി.ആര്‍.സി യില്‍.വിശദവിവരത്തിന് ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

COOK ARREAR-2015-DISBURSEMENT

All Headmasters are directed to instruct their  Noon Meal Cooks to collect the arrear  amount for the period from 1.4.2015 to 31.12.2015 along with the duty certificate obtained from the Heads of school concerned and two copies of receipts on 11.03.2016 between 2PM and 5 PM  from this Office.

CLICK HERE

By aeotaliparambanorth137