സ്കൂള്‍ തലത്തില്‍ നടന്ന തനത് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍‌ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടും(മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ് കോപ്പി)ഫോട്ടോയും 2013 മാര്‍ച്ച് 23 2 മണിക്ക് മുന്‍പായിബി.ആര്‍.സി യിലേയ്ക്ക് മെയില്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s