ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനായി രജിസ്റ്ററുകള്‍ 15.04.2016 നു മുന്‍പ്  ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s