അധ്യാപക പരിശീലനം-സ്ഥലവും സമയവും

വലുതായി കാണുവാന്‍ ഇമേജില്‍ ക്ലിക്ക്

VT 2016 Schedule

Vacation Training 2016 loc map

പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം 20.04.2016 ന് 10.30 ന് ബി.ആര്‍.സിയില്‍.KASEPF ഓണ്‍ലൈനായി ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച പരിശീലനം നല്‍കുന്നതിനാല്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s