• മാര്‍ച്ച് 31 ലെ ഹെല്‍ത്ത് ഡാറ്റ സമര്‍പ്പിക്കണം

  • പാഠപുസ്തകം കൈപ്പറ്റിയവര്‍ ഓണ്‍ലൈനായി കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം സമര്‍പ്പിക്കണം

  • പാഠപുസ്തകം ഇന്‍ഡന്‍റ് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന ദിനം 07.05.2016

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s