എയിഡഡ് സ്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് GAIN PF ല്‍ രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലനം 11.05.2016 ബുധന്‍ രാവിലെ 10 മണിക്ക് തളിപ്പറമ്പ് ബി.ആര്‍.സി യില്‍.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s