എസ്.റ്റി.ഗ്രാന്റ്

എസ്.റ്റി.വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വിവരവും ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങളും കണ്ണൂര് പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഓഫീസില് 10.06 ന് മുന്പ് എത്തിക്കണം.ക്ലിക്ക് 2 പേജ്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s