പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനത്തില്‍ 2016-17 വര്‍ഷത്തെ ഫിറ്റ്നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും സ്കൂള്‍ അപകടാവസ്ഥയിലല്ല എന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137