പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനത്തില്‍ 2016-17 വര്‍ഷത്തെ ഫിറ്റ്നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും സ്കൂള്‍ അപകടാവസ്ഥയിലല്ല എന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s