എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും  തങ്ങളുടെ സ്കൂളില്‍ ലഭിച്ച പുസ്തകങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.ഇനിയും പുസ്തകം ലഭിക്കാനുണ്ടെങ്കില്‍  അടുത്തുള്ള സ്കൂളുകളില്‍ നിന്ന് ശേഖരിക്കാവുന്നതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s