നൂണ്‍ മീല്‍ അറിയിപ്പ്‌

Notice NM 28.6.16-001

പാചകക്കൂലിയുടെ ഡിക്ലറേഷന്‍ നല്‍കുന്നതിനൊപ്പം,രശീതി പാചകത്തൊഴിലാളിയുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍, ബാങ്ക്,ബാങ്ക് ശാഖ,ഐഎഫ്.എസ്.സി കോഡ്,പ്രവൃത്തി ദിനം,തുക ,എന്നിവ കാണിക്കണം

By aeotaliparambanorth137