നൂണ്‍ മീല്‍ അറിയിപ്പ്

എല്ലാ മാസത്തിന്‍റെയും അവസാനദിവസം പാചകക്കൂലിയുടെ വൗച്ചറും രശീതിയും പ്രത്യേക കവറിംഗ് ലറ്റര്‍ സഹിതം നല്‍കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം-ക്ലിക്ക്

പാചകക്കൂലി രശീതിയും ഡ്യൂട്ടി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ഇവിടെ

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s