പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സര്‍ക്കുലര്‍ (ക്ലിക്ക്) പ്രകാരം 2016-17 വര്‍ഷത്തെ  ആറാം പ്രവൃത്തി ദിന റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഉള്ള മുഴുവന്‍ കുട്ടികളുടെയും UID/EID നമ്പര്‍ 05.10.2016 ന് 02മണിക്ക് മുന്‍പ്  ആറാം പ്രവര്‍ത്തി ദിന സൈറ്റില്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണയുടെ പാസ്സ് വേര്‍ഡും , യൂസര്‍ ഐഡിയും ഉപയോഗിച്ച്  എന്‍ട്രി നടത്തേണ്ടതാണ്.സൈറ്റ് ചുവടെ

പ്രഫോര്‍മ ഇവിടെ

യു.ഐ.ഡി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
സര്‍ക്കുലര്‍ 1

സര്‍ക്കുലര്‍ 2

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ നിര്‍ദ്ദേശം

2016-17  യു.ഐ.ഡി,ഇ.ഐ.ഡി സൈറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s