തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത് സബ്ജില്ലാ ഐ.ടി.ക്വിസ്സ് മൂത്തേടത്ത് .എച്ച്. എസ്.എസില്‍ വെച്ച് 19.10.2016 ന് നടക്കുന്നു. യു.പി.വിഭാഗം-10 മണി, എച്ച്.എസ്-11 മണി,എച്ച്.എസ്.എസ്-12 മണി.ഒരു കുട്ടിയെ വീതം പങ്കെടുപ്പിക്കാം.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s