ശാസ്‌ത്രോത്സവത്തില്‍ അപ്പീല്‍ സമര്‍പ്പിച്ച മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കള്‍ /സ്‌കൂള്‍ അധികാരികളോടൊപ്പം 07.11.2016 രാവിലെ 11 മണിക്ക് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍  ഹിയറിംഗിനായി ഹാജരാകേണ്ടതാണെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ അറിയിക്കുന്നു.

By aeotaliparambanorth137