ശാസ്‌ത്രോത്സവത്തില്‍ അപ്പീല്‍ സമര്‍പ്പിച്ച മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കള്‍ /സ്‌കൂള്‍ അധികാരികളോടൊപ്പം 07.11.2016 രാവിലെ 11 മണിക്ക് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍  ഹിയറിംഗിനായി ഹാജരാകേണ്ടതാണെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ അറിയിക്കുന്നു.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s