2016- നവമ്പർ 17 തീയ്യതി അക്കിപ്പറമ്പ യു പി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ 5 ദിവസത്തെ പരിശീലനത്തിനായി  40 അധ്യാപകരെ തെരെഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് . അധ്യാപകരുടെ പേരുവിവരം ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.  പരിശീലനത്തിൽ എല്ലാ പ്രധാന അധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

AEO TALIPARAMBA NORTH

ലിസ്റ്റിന് ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s