പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം 02.02.16 ന് 2 മണി BRC

പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം 02.02.2016 ന് ബി.ആര്‍.സിയില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s