30.06.2017 നകം സേവനത്തില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന എയിഡഡ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റും സേവനപുസ്തകവും, ഗവണ്‍മെന്‍റ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റും 30.11.2016 നകം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണെന്ന്  ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ അറിയിക്കുന്നു.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s