2014-15 വർഷത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 

കാലിച്ചാക്കുകൾ വില്പന നടത്തി, വില്പന നികുതി അടച്ച്,   രശീതി കാലിച്ചാക്ക് റജിസ്റ്ററിൽപതിപ്പിച്ച് വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

വിവരം 20.3.2015 നകം, വില്പന സംബന്ധിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സഹിതം ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

മാതൃക:
ആകെ ചാക്കുകളുടെ എണ്ണം  :
ആകെ ലഭിച്ച തുക                :
വില്പന നികുതി                      :
കാലിച്ചാക്ക് വിറ്റ് കിട്ടിയ മുഴുവൻ തുകയും നൂൺ മീൽ ആക്കൗണ്ടിൽ 

വരവ് വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നികുതി ഇനത്തിൽ അടച്ച തുക കുറവ് ചെയ്ത് 

അക്കൗണ്ടിൽ   രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രീതി തെറ്റാണ് എന്നു കൂടി അറിയിക്കുന്നു.
 

By aeotaliparambanorth137

ബ്ലോക്ക് അവലോകന യോഗങ്ങളില്‍ നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരായ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം

പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്ലോക്ക് അവലോകന യോഗങ്ങളില്‍ നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരായ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്  ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം ക്ലസ്ററര്‍ പരിശീലനം 23.02.2015 ന് മുന്നേറ്റം  ഇടക്കാല വിലയിരുത്തല്‍ പരീക്ഷ രാവിലെ -മലയാളം ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം -കണക്ക്

By aeotaliparambanorth137

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കിച്ചൺ 

കം സ്റ്റോർ നിർമ്മാണത്തിന്/നവീകരണത്തിന് തുക ലഭിച്ച

 സ്കൂളുകൾ 13.02.2015 നകം കമ്പ്ലീഷൻ 

സെർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായുംഈ

 ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

യു പി സംസ്കൃതം സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ 2014-15

യുപി വിഭാഗം സംസ്കൃതം സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ 2014-15, 29.01.2015

 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് അക്കിപ്പറമ്പ് യുപി സ്കൂളിൽ

 വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്. 5,6,7 ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന 2 വീതം 

വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ പങ്കടുക്കാവുന്നതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായുള്ള മൂന്നാം ഗഡു അലോട്ട്മെന്റ് പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ 

അക്കൗണ്ടിൽനിക്ഷേപിച്ചതായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ

 പ്രധാനാധ്യാപകരും തുക  അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും, 

ഇല്ലാത്തപക്ഷം, 23.1.2015 നകം ഓഫീസിൽവിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

തുക എത്രയെന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

By aeotaliparambanorth137

09.01.2015 ന് നിശ്ചയിച്ച പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിനു സമീപമുള്ള ആര്‍.ടി.ഒ ഹാളിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം 09.01.2015 ന് 02 മണിക്ക ബി.ആര്‍.സിയില്‍

09.01.2015 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 02.00 മണിക്ക് തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് ബി.ആര്‍.സി.യില്‍ വെച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം  നടക്കുന്നു.LSS/USS പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും  കണ്ണൂര്‍ ഡയറ്റിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന -മുന്നേറ്റം- പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ വിശദ വിവരങ്ങളും അറിയിക്കുന്നതാണ്

By aeotaliparambanorth137

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ രജിസ്ട്രേഷന്‍

     ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ രജിസ്റ്റ്രേഷൻ നടത്തുവാൻ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ സ്കൂളുകളും 

13.1.2015 ന് മുൻപായി ആയത്ചെയ്യാ ത്തപക്ഷം 14.1.2015 ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ

 ഓഫീസിൽ , രേഖാമൂലം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട് അന്നേ ദിവസം

 11 മണിക്ക് മുൻപായി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുകയും 

ചെയ്യണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ എല്ലാ 

പ്രധാനാധ്യാപകരും13.1.2015 ന് മുൻപ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ രജിസ്റ്റ്രേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ച് 

റിപ്പോർട്ട് അന്നേ ദിവസം ഈഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.മേൽ നിർദ്ദേശം 

കർശനമായും, സമയബന്ധിതമായും  പാലിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മുഴുവൻ 

പ്രധാനാധ്യാപകരെയും അറിയിക്കുന്നു.

By aeotaliparambanorth137

സംസ്കൃതം സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷ 2014-15

2014-15 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ സംസ്കൃതം സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ്  ഒരാഴ്ചക്കകം ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.വിശദവിവരം ഇവിടെ

By aeotaliparambanorth137

വിദ്യാരംഗം ജനറല്‍ ബോഡി

തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് ഉപജില്ലാ വിദ്യാരംഗം ജനറല്‍ ബോഡി യോഗം 06.01.2015 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക്  തളിപ്പറമ്പ ബി.ഇ.എം.എല്‍.പി സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.എല്ലാ സ്കൂള്‍‌ തല ചെയര്‍മാന്‍മാരും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

2014 ഡിസംബർ മാസത്തെ എൻ എം പി 1 
നിർബന്ധമായും മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും ജനുവരി 1 ന്
 തന്നെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 2,3,4
 തീയതികൾ അവധി ആയതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ
 യതൊരു വിട്ടുവീയും വരുത്താൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ഹെൽത്ത് ഡാറ്റ നൽകുവാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ 
എൻ എം പി 1 ന്റെ കൂടെ നിർബന്ധമായും 
നൽകേണ്ടതാണ്. ഓഫീസിൽ നിന്നും 
സമയബന്ധിതമായി നൽകുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ, മുഴുവൻ അധ്യാപകരും 
ആയതിന്റെ പ്രാധാന്യം പരിഗണിച്ച് നിർഴ്ചദ്ദേശിച്ച 
തീയതിയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നൽകേണ്ടതാണ്.
By aeotaliparambanorth137