1.04.2013 മുതൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് നിയമനം അംഗീകരിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അഡ്രസ്സ്, ഇ-മെയിൽ ഐഡി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള് നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ ട്രഷറിയിൽ ഏൽപിക്കേണ്ടതാണെന്ന് എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരെയും അറിയിക്കുന്നു. 

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s