എല്‍.എസ്.എസ് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം 07.04.2015 ന്

എല്‍.എസ്.എസ് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം 07.04.2015 ന് രാവിലെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.നിയമന ഉത്തരവ് കിട്ടിയവര്‍ അന്നേദിവസം രാവിലെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s