പ്രീ പ്രൈമറി അര്‍ജന്റ്‌

പ്രീ പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകളിലെ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഉടന്‍ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കണം.

സര്‍ക്കുലര്‍(ക്ലിക്ക്)

സ്‌കൂളുകളും കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങളും
ഫോര്‍മാറ്റ്‌(ക്ലിക്ക്)

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s