ഗെയിന്‍ പി.എഫ് സംവിധാനത്തിലൂടെ കെ.എ.എസ്.ഇ.പി.എഫ് വരിക്കാരുടെ പ്രൊഫൈലുകള്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പി.എഫ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ ഇവിടെ

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s