എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

പി.റ്റി.എ ഫണ്ട് എന്ന പേരില്‍ സ്റ്റൈഫെന്‍ററി വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും ദരിദ്ര വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും പണം പിരിക്കാന്‍ പാടില്ല എന്ന് കര്‍ശനമായി നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

                                           ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍

By aeotaliparambanorth137

2 comments on “എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s