സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തൽ

ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ 02.07.2014 ന് തന്നെ നിർബന്ധമായും സമ്പൂർണ്ണ യിൽ കുട്ടികളുടെയും അദ്ധ്യാപകരുടെയും വിവരങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ അറിയിക്കുന്നു.
By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s