സ്പാർകിൽ G P A I S  ഇനത്തിൽ  300 രൂപ  കുറവ്  ചെയ്ത്  എൻട്രി  വരുത്തേണ്ട വിധം 

Salary Matters —-> Change in the Month —-> Deduction —-> Add Deduction to All —> Select Recovery Item –> G P A I -> Bill Wise —> Amount Rs.300 —> From 01/ 11 / 2013  To30/11/ 2013 —— >Proceed ക്ലിക്ക്ചെയ്യുക.ഇതിനു  ശേഷം  Present Salaryയിൽ പരിശോധിച്ചാൽ  300  രൂപ  കുറവ്  വരുത്തിയതായി   കാണാവുന്നതാണ് 
By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s