പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

നിയമസഭാ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി തയ്യാറാക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.ചോദ്യത്തിന് ക്ലിക്ക് / പ്രഫോര്‍മ (വേര്‍ഡ് )പ്രഫോര്‍മ PDF

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s