വിദ്യാരംഗം സാഹിത്യോത്സവം പ്രവേശനഫോറം 2014

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ തെറ്റാതിരിക്കുന്നതിനായി എൻട്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തയ്യാറാക്കണം . സ്കൂൾ കോഡ് നിർബന്ധമായും ചേർക്കണം ഹൈസ്കുൾ,യു.പി. വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കാവ്യമഞ്ജരി – എൻ. എൻ കക്കാടിന്‍റെ  കവിതകൾ. എൽ.പി വിഭാഗം – ഒ എൻ വി , സുഗതകുമാരി, പി.മധുസുദനൻ എന്നിവരുടെ ബാല കവിതകൾ

പ്രവേശന ഫോറത്തിന് ക്ലിക്ക്-എല്‍.പി.വിഭാഗംയു.പി.വിഭാഗം – എച്ച്.എസ് വിഭാഗം

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s