ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ‘സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് ഡാറ്റ ‘

മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും 24.12.2014 ന് തന്നെ 

ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

click here

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s